odpowiedzialność zaangażowanie rzetelność

Główny cel to dalsza kontynuacja prac nad sprawnie działającym w samorządzie adwokackim pionie dyscyplinarnym, który jest jednym z podstawowych filarów gwarancji niezależności Adwokatury i wolności wykonywania zawodu.

Cel ten może być osiągnięty tylko przez rzetelnie prowadzone postępowania dyscyplinarne przy aktywności i doświadczeniu oraz współpracy wszystkich organów Adwokatury.

Nie bez znaczenia winna być też postawa każdego z adwokatów, który nie może wykazywać obojętności wobec postaw i zjawisk o charakterze sprzecznym z zasadami naszej deontologii – qui tacet, consentire videtur – kto milczy zdaje się zezwalać.

Mam zamiar nadal twórczo kontynuować :

  • rozpoczęte prace nad informatyzacją pionu dyscyplinarnego,
  • spotkania i narady z rzecznikami izbowymi oraz wspólne spotkania z członkami sądów dyscyplinarnych w celu omawiania spraw bieżących oraz linii orzecznictwa sądów dyscyplinarnych,
  • indywidualne wspieranie rzeczników w rozwiązywaniu bieżących problemów,
  • zalecanie prób ugodowego zakończenia sporów,
  • dbanie o dobry wizerunek Adwokatury poprzez szybką reakcję, w tym medialną, zwracającą uwagę na rzetelność prowadzonych postępowań dyscyplinarnych,
  • współpracę z pozostałymi organami Adwokatury przy realizacji celów dla których powołana jest Adwokatura,

Mam zamiar postulować:

  • uregulowania rzeczowego zakresu kompetencji izbowych referatów skarg, poprzez określenie jasnych zasad przepływu spraw pomiędzy referatami skarg a rzecznikami dyscyplinarnymi,
  • ponowne opracowanie dopuszczalności stworzenia rejestru skazanych adwokatów i aplikantów, którego zasady będą szczegółowo określone w wewnętrznych przepisach samorządowych,
  • zmiany w Regulaminie działania rzeczników dyscyplinarnych w przypadku zgłoszenia takich konieczności przez rzeczników.

 

W mojej pracy samorządowej zawsze dobro Adwokatury było i pozostanie najważniejsze.

Adw. Ewa Krasowska